Sema Maraşlı

Erkek Düşmanlığı

Kav­vam­lı­ğın önün­de­ki en­gel­ler­den bi­ri de “er­kek düş­man­lı­ğı.” Bu da fe­mi­niz­min ba­şa­rı­sı. Fe­mi­nist­ler öl­dü­rü­len ka­dın­lar üze­rin­den er­kek düş­man­lı­ğı ya­pı­yor­lar. İn­sa­nın ol­du­ğu her yer­de her şey olur, so­nuç­ta ci­na­yet­ler­de olu­yor. Ka­dın­lar da ...
Devamını Oku

Yaratılışa Ters Olan Dine de Terstir

Er­ke­ğin ai­le­de kav­vam ol­ma­sı ve kav­va­mın özel­lik­le­ri üze­ri­ne yaz­ma­ya de­vam ede­ce­ğim in­şal­lah. Fa­kat bun­dan ön­ce kav­vam­lı­ğın önün­de­ki en­gel­le­ri ko­nuş­mak la­zım. Fe­mi­nizm­le baş­la­ya­lım. Fe­mi­niz­min as­lın­da bir Müs­lü­man ül­ke­de hiç­bir şe­kil­de prob­lem ol­ma­ma­sı ...
Devamını Oku

Kadınlık Ve Erkeklik Üzerine

Benim derdim kadınlarla ya da erkeklerle değil; kadınlık ve erkeklikle. Kadınlık ve erkekliği anlatırken özne kadın ve erkek olduğu için onlardan örnek vermem gerekiyor. Yoksa ne kadın tarafındayım ne de ...
Devamını Oku

Kadın Neden Reis Olmamalıdır?

Reis olmak; emirler verip, etrafındakilere kendi istediklerini cebren yaptırmak demek değildir. Bu ancak diktatörlük olabilir. Yöneticilik karar verme ve sorumluluk alma mekanizmasıdır. Maiyetin altındakilerin huzurundan ve güvenliğinden sorumlu olmak, onları ...
Devamını Oku

Kadın İktidarı

Günümüzde ailelerdeki en büyük problem evde kadın iktidarıdır. Her kurumda bir başkan, müdür, reis, patron, kısaca bir yönetici olmak zorundadır. Ailede toplumun en önemli kurumudur. Ve aileye de bir idareci lazımdır. ...
Devamını Oku

Kadın Erkek Farklılıkları

Kadın-erkek arasındaki problemlerin altında yatan en temel sebep, iki tarafın da birbirlerinin farklı yaratıldığı gerçeğini kabul etmek istememelerinden kaynaklanıyor. Nisâ sûresi 32. âyet-i kerîmede şöyle buyruluyor: "Allah’ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri ...
Devamını Oku

Kadın Doğmak Kadın Olmak

Zordur kadın olmak. Daha küçücükken kız olarak doğduğun için kimin ne kadar çok üzüldüğünü dinleyerek büyürsün. Ya da oğlu olmadığı için karısının üzerine evlenenlerin ya da kız doğurduğu için dayak ...
Devamını Oku

Yatak, Mücahidelik, Takva, İftira…

Her şey biraz espriyle yazdığım "Yeni Aile Kanunu" yazımın Vahdet Gazetesi'n de çıkmasıyla başladı. Yazımdaki şu madde millete dert oldu. "Haftada bir kaç gün karı-koca yatak etkinliği yapmayı ihmal etmemeli. Geceleri ...
Devamını Oku

Başörtülülerin Dört Hali

İnsanlar kendilerini ait hissettikleri yerde olmaya ve kendi gibi düşünenlerle ortak adım atmaya meyillidir. İnternet ortamı ise sunduğu sosyal medya, blog ve internet sayfaları ile ortak fikir oluşturmakta çok etkili ...
Devamını Oku

Kuzu Kocalar Nasıl Yetişir?

Nişanlı bir delikanlı bana halini anlattı ve şöyle bir soru sordu: "Nişanlım her gece arıyor ve saatlerce telefonda konuşmak istiyor. Ben hem onca saat konuşacak bir şey bulamıyorum hem de ...
Devamını Oku

Otoriter Kadınlar

Bizim toplumumuzda aile ile ilgili yüzyıllardır devam eden en büyük problem kadınların evde otorite olmasıdır. Ataerkil bir toplum gibi görünsek de aslında anaerkil bir toplum yapımız var. Bunun  İslamiyet öncesi Türk ...
Devamını Oku

Yalnız Erkekler

"Özgür ve Yalnız Kadınlar" yazımdan sonra bir okurum "Yalnız kadınlardan bahsetmişsiniz, ya biz yalnız erkekler ne olacak?" demiş. Gerçi benim yazım kadın için yalnızlığın ne demek olduğu üzerine değildi bunu ...
Devamını Oku

Evde Reis Kim?

Din hayattır. Din Allah'a gönüllü köleliktir. Aşk gibi, mantığın bazı şeylere anlam veremese de gönlün seve seve itaat etmesidir. İslam'ın kelime anlamı "teslim olmak" demektir. Müslüman olmayı kabul ederek Allah'a ...
Devamını Oku

Evlilik Eğitimi Ne Zaman Başlamalı?

Evliliklerin azalması, boşanmaların artması sebebiyle aile kurumunu kurtarmak adına, önceki yıl aile danışmanlığı konusu gündeme geldi; yetkililerce adımlar atıldı. Belediyeler, vakıf ve dernekler de evlilik okulları açmaya başladı. Bunlar iyi niyetli ...
Devamını Oku

Özgür ve Yalnız Kadınlar

Dün­ya­da fe­mi­nist söy­lem art­tık­ça, ai­le ku­ru­mu çö­kü­yor ve mut­suz­luk ar­tı­yor. Fe­mi­nist­ler ya kö­tü ni­yet­li­ler ve bi­linç­li ola­rak ka­dın­lar aley­hi­ne ça­lı­şı­yor­lar ya da sa­vun­duk­la­rı il­ke­le­rin so­nuç­la­rı­nı de­ğer­len­dir­me ye­ti­si­ne sa­hip de­ğil­ler. Çün­kü ...
Devamını Oku

Röportajlar

Fatih Duman ile Mini Sohbet

En Son Okuduğunuz Kitap(lar):   Divan-ı Mısrî, insanlar Uyurlar Ölünce Uyanırlar, Beşiktaşlı Yahya Efendi, Sûfiler Arasında   Bütün Kitaplarını Okumaya Çalıştığınız Bir Yazar Var mı?   Elbette. Iskender Pala, İsmail Kara, Beşir Ayvazoğlu, Nazan Bekiroğlu, Cemil ...
Devamını Oku

Güzel Söz

"Sizin en hayırlınız, ailesine iyi davrananızdır. Çünkü ben ailesine en iyi davrananınızım . (Hadis-i Şerif) "

Kitap

Allah’ı Merak Ediyorum

Üniversitede felsefe hocamızın  ” Çocuklar bu ülkede herkes cevap vermek istiyor, siz soru sorun.  “ cümlesini hiç unutmadım. Bu cümlenin doğruluğunu teyit eden, soru sormayı ayıp, bilmediğinin göstergesi zanneden anne ...
Devamını Oku